Ceremoniał Uruczystości z Udziałem Pocztu Sztandarowego

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

 

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r.

 o systemie oświaty:

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki do jego rozwoju, przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

 

§ 1   Zasady ogólne

 

       1.Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski – Narodu – Malej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

       2.Uroczystości z udziałem sztandaru, jego przechowywanie, transport i przygotowanie do prezentacji wymagają zachowania powagi i poszanowania.

       3.Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

       4.Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie.

       5.Do pocztu sztandarowego –  najbardziej honorowej funkcji w szkole, typuje się uczniów, spośród najstarszych klas w szkole, o nienagannej postawie i wyróżniających się wynikach w nauce.

       6.Skład osobowy pocztu stanowią:

 • Chorąży ( sztandarowy) – uczeń
 • Asysta – dwie uczennice

       7.Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić obsadę pocztu w razie jej nieobecności.

       8.Obsada pocztu sztandarowego występuje w stroju galowym.

 • Uczeń – ciemny garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie.
 • Uczennice – białe bluzki z rękawem o długości ¾, ciemne spódnice o jednakowej długości, czarne obuwie.

       9.Uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Święto szkoły
 • Rocznicowe
 • Zakończenie roku szkolnego

      10.Uroczystości odbywające się z udziałem pocztu sztandarowego poza terenem szkoły:

 • Uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową

 i państwową

 • Uroczystości religijne: msza święta, uroczystości pogrzebowe
 • Inne wymagające godnego uczczenia

      11.Gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar ozdabia się kirem.

Sposób udekorowania sztandaru kirem:

Na sztandarze wstążkę kiru przewiesz się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

§ 2   Chwyty sztandaru:

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy

i chwyty:

Postawy

Opis chwytu

Zastosowanie komendy

„zasadnicza:

Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta, drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa ,łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała, lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała

Po komendach: „poczet stój”(po marszu).

Po komendzie „baczność”( podawanej przez prowadzącego uroczystość).

„ spocznij”

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w podstawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij” – ciężar ciała przenoszą na prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu pięty lewej stopy na wysokość środka prawej przy jednoczesnym skręcie lewej o 45 stopni w lewą stronę

Po Komedzie „spocznij”( podawanej przez chorążego po zatrzymaniu pocztu) następuje tu automatyczne wyrównanie linii i odległości.

Po komendach: „po ślubowaniu”,

„po hymnie”.

„ na ramię”

Chorąży kładzie prawą ręką ( pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony na szerokość dłoni.

Automatycznie po komendzie

„sztandar wprowadzić”

Lub poczet sztandarowy – wystąp”.

 

 •  

Z postawy „zasadniczej” chorzy podnosi prawa ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca.

Po komendzie prowadzącego

„na prawo/ lewo patrz”

Po komendzie chorążego pocztu

„baczność”, w czasie czytania ewangelii, Podniesienia Hostii, Przeistoczenia Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu hymnu kościelnego, roty, ogłoszenia minuty ciszy, składania wieńców, śpiewu hymnu organizacji, na uroczystość, której został zaproszony, jeżeli wcześniej prowadzący nie podał komend oraz przed Najświętszym Sakramentem w czasie uroczystego wejścia do świątyni.

Salutowanie w miejscu

Wykonuje z postawy „prezentuj’; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu, przechodzi do postawy” prezentuj” i „spocznij”.

Po komendach i w sytuacjach jak w rubryce powyżej oraz samoczynnie, gdy odbierający honory zbliża się na pięć kroków do sztandaru.

 •  

w marszu

Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy

„na prawo patrz” – pochyla sztandar;

„baczność”- bierze sztandar na ramię.

„Na prawo patrz’ pochyla sztandar pod kątem 45 stopni, pozostając w marszu krokiem defiladowym,

„ baczność” – dokonuje położenia sztandaru na ramię.

 

§ 3   Ceremoniał ślubowania

pocztu sztandarowego wraz uroczystym przekazaniem sztandaru.

1.Ceremoniał ślubowania i przekazania sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych.

Lp.

Komendy

Opis zachowania

się uczestników

po komendzie

Poczet sztandarowy –asysta

Sztandar

– chorąży

1.

„proszę wstać”

Uczestnicy wstają

postawa „spocznij”

postawa „spocznij”

2.

„ nowy skład pocztu do przekazania sztandaru

wystąp”

Uczestnicy postawa „zasadnicza” nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

Kończący służbę poczet- podstawa „zasadnicza” nowy skład pocztu maszeruje

 wyznaczone miejsce na wysokość dotychczasowego chorążego

postawa „zasadnicza”

 

postawa

„prezentuj”

3.

„ poczet –Stój!”

Uczestnicy postawa

„zasadnicza”

Słowo poczet podaje

na lewą nogę.

Stój – na prawą,

a zatrzymanie – na lewą po dostawieniu

prawej

postawa

„prezentuj”

4.

„ spocznij”

Uczestnicy w postawie

„spocznij”

Postawa

„zasadnicza”

Opuszcza sztandar do podstawy „spocznij”

Następuje automatycznie wyrównanie linii

i szeregów.

5.

„baczność!”

Uczestnicy postawa

„zasadnicza”

Asysta w postawie

„zasadniczej”

Chorąży układa ręce do postawy

 „ prezentuj”

6.

„ do – ślubowania!”

 

 

 

Uczestnicy postaw

„zasadnicza”

Po przebrzmieniu komendy nowe poczty sztandarowe wyciągają prawą rękę pod kątem prostym w stronę płachty sztandaru, powtarzając za prowadzącym rotę przysięgi.

„Salutowanie”

sztandarem w miejscu

7.

„po – ślubowaniu!”

Uczestnicy postawa

„zasadnicza”

Po przebrzmieniu komendy ślubujący

opuszczają rękę

 do postawy

„ zasadniczej”, a dotychczasowy chorąży opuszcza sztandar do postawy zasadniczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

„do -przekazania insygnii”

Uczestnicy postawa

„zasadnicza”

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia ( szarfę)

Chorąży podaje sztandar asyście z prawej strony

-przekazuje szarfę

– następnie odbiera sztandar

 

9.

„ do – przekazania sztandaru!”

 

 

Dotychczasowy chorąży prezentuje sztandar, a przejmujący wykonuje przyklęk na prawe kolano z jednoczesnym pocałowaniem płachty sztandaru. Następnie energicznie wstaje, a dotychczasowy chorąży przenosi i ustawia sztandar w pozycji pionowej przy  jednoczesnym przeniesieniu do czubka swojej wystawionej lewej nogi. Następnie przekazuje go nowemu chorążemu i mówi: Przekazujemy Wam sztandar- symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem.”

W tym samym czasie nowy chorąży bierze sztandar w swoje ręce z jednoczesnym cofnięciem lewych nóg obydwu chorążych i powrotem tyłem do swoich szeregów

– sztandar w postawie

„spocznij”.

10.

„spocznij”

Uczestnicy w postawie „spocznij”

Wykonują komendę „spocznij”.

Postawa „spocznij”

11.

 •  

Ustępujący poczet odmaszerować

 •  

Uczestnicy w postawie „spocznij nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

Postawa „zasadnicza”

Postawa „prezentuj”

 

 

Postawa „zasadnicza’

 

Tekst roty ślubowania:

 

 Przyjmując sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej Nr2 im. I Marszałka Polski

Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy przyrzekamy uroczyście:

 • Nosić go dumnie i wysoko,
 • Przestrzegać wpajanych zasad i ideałów,
 • Szanować dobre imię naszej szkoły i kultywować jej tradycje,
 • Godnie reprezentować szkołę wobec społeczności

Tak nam dopomóż Bóg!

 

 

Tekst roty ślubowania absolwentów szkoły:

 • My, absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy, naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło Ślubujemy
 • Być dobrym i uczciwym człowiekiem
 • Zawsze pracować sumiennie, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym i kulturowym kraju
 • Kochać Ojczyznę i sławić jej imię w świecie
 • Nosić z dumą zaszczytne miano wychowanka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

 

 

 § 3   Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru.

1.Wprowadzenie sztandaru

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania

się uczestników

po komendzie

Poczet

Sztandarowy

– asysta

Sztandar

– chorąży

1.

Proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed

Wprowadzeniem sztandaru

§ 5   Ceremoniał  uroczystości kościelnych i pogrzebowych

z udziałem  sztandaru

Lp.

Komendy      

Opis sytuacyjny zachowania uczestników

po komendzie

Poczet

sztandarowy

-asysta

Sztandar

– chorąży

1.

Bez podawania komend

W trakcie uroczystości kościelnych poczet

Sztandarowy nie wykonuje żadnych gestów ( nie klęka, nie przekazuje znaku pokoju), cały czas stoi w pozycji na „baczność” lub „spocznij”.

 

postawa

„zasadnicza”

postawa

„zasadnicza”

W czasie czytania ewangelii, Podniesienia Hostii, Przeistoczenia, Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu hymnu kościelnego, roty, ogłoszenia minuty ciszy, składania trumny do grobu, podczas składania wieńców, przed Najświętszym Sakramentem w czasie uroczystego wejścia do świątyni.

postawa

„zasadnicza”

– postawa

„prezentuj”

– postawa

„salutowanie

w miejscu”

 

  Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem w zależności od okoliczności przewidzianych w ceremonii. Jeżeli w czasie Mszy św. jest wyznaczony prowadzący ceremoniał ze sztandarem, wówczas on podaje komendy, w przeciwnym wypadku ciche komendy podaje chorąży.

§ 6   Ceremoniał  w czasie składania trumny do grobu

 

Lp.

Komendy

Poczet sztandarowy

Opis chwytu

1.

Poczet  – Baczność!

Postawa” zasadnicza”. Chorąży wykonuje chwyt

 „na ramię”.

postawa

” prezentuj”

2.

Na prawo/lewo -Patrz!

Po przebrzmieniu słowa prezentuje sztandar nad wkładaną do grobu trumną.

„salutowanie sztandarem

W miejscu”

3.

Poczet – Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy „spocznij” po sypnięciu pierwszej garści ziemi na trumnę.

postawa

„spocznij”

 

       Jeżeli podczas pogrzebu jest wyznaczony prowadzący ceremoniał ze sztandarem, wówczas on podaje komendy, w przeciwnym wypadku ciche komendy podaje chorąży.

Skip to content