INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

I N S T R U K C J A

postępowania na wypadek pożaru

 W przypadku zauważenia pożaru, zadymienia lub innego zagrożenia pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr2

 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego  w Mogielnicy zobowiązani są do:


A. Przed przybyciem straży pożarnej:

 1. Ogłoszenia alarmu, informując o zdarzeniu donośnym głosem współpracowników, uczniów i inne osoby przebywające na terenie Szkoły.

2. Powiadomienia telefonicznie Państwowej Straży Pożarnej (numer telefonu 998, 112z podaniem adresu i nazwy obiektu, miejsca powstania pożaru, występującego zagrożenia ludzi oraz numeru telefonu i nazwiska przekazującego meldunek, a w przypadku poszkodowania ludzi należy powiadomić Pogotowie Ratunkowe (tel. Nr 999) oraz Policję (tel. Nr 997).

 

Wzywając Państwową Straż Pożarną należy:

 

} dokładnie określić obiekt, w którym zaistniał pożar (nazwa, adres),

} podać co się pali (określenie pomieszczenia, rodzaj palących się materiałów),

} poinformować, czy jest zagrożenie dla życia ludzkiego,

} podać nazwisko składającego meldunek i swój numer telefonu.

} Słuchawkę telefonu należy odłożyć dopiero po usłyszeniu od dyżurnego operatora Państwowej Straży Pożarnej informacji, że meldunek został przyjęty

3.   Powiadomienia o zdarzeniu Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy Przystąpienia do akcji ratowniczo-gaśniczej (ewakuacja zagrożonych ludzi oraz gaszenia pożaru za pomocą gaśnic i hydrantów wewnętrznych, zamknięcie drzwi i okien).

4.   Sprawdzenia, czy wewnątrz pomieszczeń nie są zagrożeni ludzie.

5.   Odłączenia – w razie potrzeby – zasilania elektrycznego w budynku.

6.   Zabezpieczenia urządzeń i materiałów stwarzających zagrożenie (np. pojemniki 
z płynami łatwo palnymi, butle z gazem itp.).

 

Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczą kieruje Dyrektor Szkoły

lub osoba działająca w jego imieniu.

 

 B. Z chwilą przybycia jednostek straży pożarnej należy:

1.Wykonywać wszystkie polecenia osoby kierującej akcją ratowniczą.

2.Udzielać informacji o występującym zagrożeniu ludzi i możliwości rozszerzenia się pożaru.

3. Zabezpieczyć miejsca i przedmioty mogące służyć do ustalenia przyczyny pożaru.

4. Zapewnić dozorowanie miejsc dotkniętych pożarem po odjeździe straży pożarnej.

 

C. Podczas ewakuacji należy stosować się do następujących zasad:

 1.Przy ewakuacji jednej klasy (grupy) należy donośnym i spokojnym głosem podać komunikat o występującym zagrożeniu i polecenie o konieczności opuszczenia pomieszczenia (budynku).

2.Przy zarządzeniu ewakuacji dla całej Szkoły poleceniem do jej rozpoczęcia jest sygnał syreny alarmowej o ciągłym sygnale.

3. Przy ewakuacji należy pospiesznie i przy zachowaniu spokoju udać się w kierunku wyjścia z budynku zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi; w czasie występowania złej pogody za równorzędne wyjściu z budynku jest przejście do innej części szkoły (z budynku Szkoły do Budynku kompleksu sportowego).

4. Pomieszczenia opuszczać pojedynczo a następnie formować szyk dwójkowy, należy unikać paniki, nie przepychać się, nie wyprzedzać, nie tłoczyć w przejściach, a na ciągach komunikacyjnych starać się tworzyć nieprzerwany łańcuch.

5. Przy silnym zadymieniu należy poruszać się w pozycji pochylonej, a głowę starać się utrzymywać jak najniżej.

6. Udzielać pomocy przy wyjściu z budynku osobom posiadającym trudności 
w samodzielnym poruszaniu się.

7. Po wyjściu z budynku uczniowie gromadzą się na boisku , a nauczyciele (opiekunowie grup) sprawdzają stany osobowe.

Meldunek ze stanu osobowego składają Dyrektorowi Szkoły.

8. Sprawdzić, czy wewnątrz budynku nie pozostali zagrożeni ludzie.

9. W przypadku wystąpienia zatłoczenia przestrzegać zasady:

że pierwszeństwo mają osoby znajdujące się bliżej wyjścia oraz osoby niepełnosprawne i dzieci.


I.  Zasady ogólne oraz terminy i cel przeprowadzania ewakuacji .

1.Ewakuację uczniów i personelu

   Publicznej Szkoły Podstawowej  nr2

   im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy przeprowadza się w przypadku:

a) faktycznego zagrożenia spowodowanego wystąpieniem w obiektach szkolnych pożaru, silnego zadymienia rozprzestrzenianiem się toksycznych oparów, katastrofy budowlanej itp. – w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia,

b) potrzeby dokonania sprawdzianu umiejętności     przeprowadzenia ewakuacji (ewakuacja próbna) – co najmniej jeden raz w roku, lecz nie później niż 
w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

  2.  Celem ewakuacji związanej z faktycznym wystąpieniem zagrożenia jest wyprowadzenie uczniów i personelu Szkoły ze strefy zagrożonej na zewnątrz budynku lub w miejsce, gdzie zagrożenie nie występuje.

 

     Ewakuację próbną przeprowadza się w celu wyrobienia u uczniów i personelu umiejętności bezpiecznego zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia faktycznego, sprawdzenie warunków technicznych do przeprowadzenia ewakuacji oraz wyciągnięcia wniosków dla uzyskania poprawy w tym zakresie.

 

Ogłoszenie alarmu do ewakuacji.

1. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji podejmuje Dyrektor Szkoły. 
W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia ewakuacji związanej z faktycznym wystąpieniem zagrożenia decyzję o jej rozpoczęciu może również podjąć osoba zastępująca Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności.

2. Ogłoszenie o konieczności przystąpienia do ewakuacji następuje poprzez użycie odpowiedniego sygnału dzwonkowego. Sygnałem takim: jest sygnał syreny alarmowej o ciągłym sygnale. Sygnał może być powtórzony jeszcze  po upływie 10-ciu sekund od pierwszego sygnału.

       W przypadku braku prądu sygnał alarmowy jest nadawany ręcznym dzwonkiem (trzy razy uderzenia w ręczny gong następnie trzy sekundowa przerwa – sekwencja powtarzana trzykrotnie) i informacją donośnym głosem EWAKUACJA…!!!

                                                                                            

II.  Zasady przeprowadzenia ewakuacji.
 

1. W przypadku ogłoszenia ewakuacji podczas trwania zajęć lekcyjnych decyzję o wyjściu z sali na zewnątrz budynku podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia – bezpośrednio po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

  2. Nauczyciel powinien spokojnym, lecz stanowczym głosem poinformować 
o konieczności wyjścia z budynku, że nie należy zabierać ze sobą zbędnych przedmiotów oraz że są zamknięte pomieszczenia szatni.

  3. Wyjście następuje ściśle według ustalonych z góry kierunków, wyznaczonych drogami ewakuacyjnymi.

  4. Przed wyjściem z klasy należy sformować szyk dwójkowy. Wyjście następuje grupami według klas. Pierwsza wychodzi ta grupa, która znajduje się bliżej klatki schodowej (lub bliżej wyjścia z budynku), a następnie wychodzi grupa następna, według tej samej zasady.

  5.Dla uniknięcia natłoku w każdej grupie należy wystawić na korytarzu obserwatora, który poinformuje czy wyszła już grupa poprzednia. Budynek należy opuszczać w szyku dwójkowym, szybkim, ale spokojnym marszem, bez przepychania się i bez wyprzedzania. Dla uniknięcia jakichkolwiek kolizji nie należy wychodzić biegiem.

6.Nauczyciel (opiekun grupy) wychodzi z sali ostatni, upewniając się, czy wszystkie osoby już opuściły tę salę. Sprawdza czy zostały pozamykane okna.

  7. W przypadku ogłoszenia alarmu podczas przerwy w zajęciach wyjście następuje w sposób samodzielny przez uczniów, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa opisanych wyżej (zachowanie spokoju, szyk dwójkowy itp.).

8. Wyjście z pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej może odbywać się bez formowania szyków dwójkowych, ale zawsze na polecenie nauczyciela (instruktora) prowadzącego zajęcia. W przypadku ogłoszenia alarmu w czasie, gdy zajęcia nie odbywają się (w przerwie) wyjście na zewnątrz budynku odbywa się samodzielnie.

 

KIERUNKI WYJŚĆ I MIEJSCA ZBIÓRKI PO EWAKUACJI

1.Poszczególne pomieszczenia i kondygnacje należy opuszczać ściśle według 
z góry ustanowionych kierunków, które są tak rozpracowane, aby całkowicie uniknąć wzajemnej kolizji poszczególnych grup.

 

Wyjście następuje według następujących kierunków:

a)  z I-ego piętra budynku dydaktycznego wyjście z sal (2,3,4,5,7,8,9,10, sekretariatu i gabinetu dyrektora szkoły) następuje poprzez główną klatkę schodową aż do wyjścia z budynku (główne wyjście z budynku prowadzące na dziedziniec szkoły od ul. Armii Krajowej), następnie na boisko szkolne.

b) z parteru budynku dydaktycznego wyjście następuje główną klatką schodową a następnie wyjściem głównym (główne wyjście z budynku prowadzące na dziedziniec szkoły od ul. Armii Krajowej w kierunku boiska; na poziomie parteru nie należy wchodzić w obręb korytarza.

c) z pomieszczeń na poziomie piwnicy wyjście następuje poprzez główne wyjście z budynku szkolnego (główne wyjście z budynku prowadzące na dziedziniec szkoły od ul. Armii Krajowej) a następnie na boisko szkolne.

d) z pomieszczeń znajdujących się w budynku sali gimnastycznej i biblioteki ewakuacja odbywa się najbliższym wyjściem – zgodnie z istniejącymi tam oznakowaniami,

 e) w przypadku braku możliwości ewakuacji wyjściem głównym od ul Armii Krajowej należy ewakuować się wyjściami umiejscowionymi w skrzydle budynku lub poprzez szatnie do wyjścia od ulicy Przylesie

 

2. Po wyjściu na zewnątrz budynków należy przejść na teren boiska szkolnego 
i zgromadzić się według klas.

 Opiekunowie grup (nauczyciele) sprawdzają obecność na podstawie zabranych z sobą dzienników lekcyjnych i składają raport w tym zakresie Dyrektorowi Szkoły.

   W przypadku stwierdzenia braku obecności któregoś z uczniów należy powiadomić o tym dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej i wszcząć postępowanie poszukiwawcze

Skip to content