O szkole

Z DZIEJÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Lata 1934 – 1945

Najdawniejsze dzieje edukacji w Mogielnicy sięgają na odległe karty historii. Do 1934 roku w Mogielnicy była jedna szkoła podstawowa, do której uczęszczali uczniowie z całej okolicy. 20 sierpnia 1934 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogielnicy ze względu na dużą liczbę dzieci została podzielona na dwie siedmioklasowe szkoły podstawowe. Kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 pozostał Lucjan Zdybiewski, kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 2 objął pan Franciszek Ścisłowski . Ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia tymczasowo mieściła się ona w budynku straży pożarnej. W 1936 roku kierownikiem szkoły był pan Roman Lewandowski.  W tym też roku ukończono budowę dużego jednopiętrowego gmachu szkolnego pod lasem. Do jego wybudowania przyczyniło się społeczeństwo miasta Mogielnica i okolic, a także Towarzystwo Popierania Szkół, które ofiarowało na ten cel  30 tysięcy złotych. Po przeniesieniu szkoły do nowego budynku kierownikiem jej został pan Stanisław Masztalerz. Szkoła nosiła wtedy imię Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Nazwa ta widnieje na świadectwach uczniów i w księgach ocen z tego okresu. W czasach okupacji hitlerowskiej w budynku szkoły znajdował się skład zboża, a szkoła nr 2 została przeniesiona do szkoły nr 1. Zajęcia z zakresu szkoły podstawowej były prowadzone nieregularnie, zaś w zakresie szkoły średniej młodzież uczyła się w domach, jednak większość nie uczyła się w żadnej szkole. Część nauczycieli prowadziła tajne nauczanie i należała do organizacji politycznych. Kilku z nich zginęło z rąk okupanta – Władysław Janik, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 został aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam został zamordowany; Antoni Jaroszkiewicz, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1, został zastrzelony podczas ucieczki z budynku szkolnego, gdzie przeprowadzano rewizję. Tajne nauczanie z zakresu szkoły powszechnej prowadzili też absolwenci Państwowego Seminarium Nauczycielskiego, późniejsi nauczyciele liceum ogólnokształcącego i szkoły podstawowej w Mogielnicy – Stanisław Bawarski i Witold Pikiewicz. Z lat okupacji przechowały się w szkole księgi ocen. Są to druki w języku niemieckim.

Okres PRL-u

Już pod koniec wojny Szkoła Podstawowa nr 2 wróciła do swojego budynku. W roku szkolnym 1946/47 kierownikiem szkoły został absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Mogielnicy, pan Józef Lewandowski (funkcję tę pełnił do 1970 roku). W tym roku w szkole było 396 uczniów i 12 nauczycieli, razem  z księdzem. W latach 1948 – 1950 szkoła przystąpiła do walki z analfabetyzmem. Zajęcia odbywały się co drugi dzień  po południu. W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci udoskonalono i wyposażono salę gimnastyczną, a także przy pomocy rodziców ogrodzono i wysadzono kasztanami plac szkolny. Na początku lat pięćdziesiątych dzień pracy w szkole rozpoczynano apelem porannym, na którym śpiewano pieśń masową mobilizującą do pracy, następnie uczniowie klas VI i VII prezentowali bieżące wydarzenia tzw. „prasówki” Dzień pracy kończono hymnem młodzieży. W roku szkolnym 1957/58 apele odbywały się już tylko raz w tygodniu jako podsumowanie tygodnia pracy. Z początkiem roku szkolnego 1966/67, po rozwiązaniu Liceum Pedagogicznego szkoła przestała być szkołą ćwiczeń i przyjęła nazwę Szkoła Podstawowa nr 2. Były w niej podwójne klasy I – VII i jedna klasa VIII, 464 uczniów uczyło się w 15 salach.

      W roku szkolnym 1969/70 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej i domu nauczyciela przy szkole. Brali w niej udział rodzice, nauczyciele i dzieci.

      14 października 1971 roku odbyła się uroczystość odbioru sali gimnastycznej. Połączono ją z Dniem Nauczyciela. W tym czasie również w budynku szkoły dokonano modernizacji: założono centralne ogrzewanie, wymieniono podłogi i światła.

     Kierownikiem szkoły, a od 1972 roku dyrektorem, był pan Lucjan Niedbałko.

     Nakreślona w roku szkolnym 1973 reforma szkolnictwa wprowadzała zbiorcze szkoły gminne. Na taką placówkę w roku 1974 została wyznaczona Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogielnicy. W ramach administracyjnych gminy Mogielnica skupiała wokół siebie szkoły: w Kozietułach, Główczynie, Michałowicach, Borowem, Brzostowcu oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Mogielnicy. Dyrektorem gminnym i jednocześnie dyrektorem Szkoły nr 2 był pan Lucjan Niedbałko. W tym okresie uczniów oceniano za I semestr oraz na koniec roku. W klasach IV – VIII dopuszczono promocję z jedną oceną niedostateczną. Tworzono też klasy uzawodowione. W latach 1976 – 1978 szkoła borykała się z trudnościami kadrowymi, mimo to rytm jej pracy nie został zakłócony.

     W 1981 roku dyrektorem gminnym, a po likwidacji szkół gminnych w 1984 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 została pani Teresa Jakóbowska. Funkcję tę pełniła do 1999 roku.

III Rzeczpospolita

W roku szkolnym 1991/92 większość działań skupiała się wokół realizacji zadań związanych z przywróceniem szkole imienia.

     15.05.1992 roku przywrócono imię szkole i od tego dnia nosi ona imię I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy. Od roku 1997 szkoła rozpoczęła przygotowania do wdrożenia nowej reformy oświaty. Dokonano analizy podstaw programowych. Na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej z przedstawicielami Rady Rodziców i organu prowadzącego szkołę zapoznano się z założeniami reformy. Odbyły się również warsztaty szkoleniowe Rady Pedagogicznej w zakresie integracji międzyprzedmiotowej, nauczania blokowego i realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Po ostatniej reformie oświaty szkoła jest sześcioklasową szkołą podstawową. W latach 1999/2000, 2000/01 i 2001/02 w klasach IV – VI oprócz nauczania przedmiotowego, prowadzono nauczanie blokowe, tzn. blok przyroda obejmował takie przedmioty jak biologia, geografia, a blok humanistyczny – język polski, historię, muzykę i plastykę. W obrębie tych bloków wystawiano jedną ocenę. Od początku roku szkolnego 2002/03 decyzją Rady Pedagogicznej powrócono do nauczania przedmiotowego – nie ma już bloku humanistycznego, pozostała przyroda (już jako przedmiot). W klasach I – III obowiązuje nauczanie zintegrowane. Nie wystawia się ocen cząstkowych, a na świadectwie jest ocena opisowa. Nauczanie  zintegrowane w szkole było już eksperymentalnie wprowadzone wcześniej w dwóch równoległych klasach. W roku szkolnym 1998/99 pierwszy rocznik klas VI zakończył naukę w szkole podstawowej, by w roku 1999/2000 rozpocząć naukę w I klasie gimnazjum. W szkole pozostała jeszcze ostatnia klasa VIII.

     W okres reformy Szkoła Podstawowa nr 2 weszła z nowym dyrektorem, panem Witoldem Ścisłowskim, który stanowisko to objął w drodze konkursu na dyrektora w roku szkolnym 1999/2000. W tym też roku do szkoły doszły klasy i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Główczynie, a w roku następnym klasy drugie, trzecie i czwarte wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogielnicy. Od tej pory jest w Mogielnicy jedna szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące. W maju 2002 roku odbył się pierwszy ogólnopolski sprawdzian kompetencji w klasach szóstych.

     Obecnie dyrektorem PSP w Mogielnicy jest pan Witold Ścisłowski, a funkcję zastępców sprawują pani Marzanna Ścisłowska i pani Jolanta Błach.

Położenie szkoły i charakterystyka budynku

Publiczna Szkoła Podstawowa im .I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego jest usytuowana w malowniczym zakątku Mogielnicy, u zbiegu ulic Grójeckiej (droga główna Warszawa – Końskie) i Armii Krajowej. Z trzech stron – od wschodu, zachodu i północy – otaczają ją lasy. Stąd często bywa nazywana „szkołą pod lasem”. Od strony południowej niedaleko szkoły przepływa rzeka Mogielanka. Jest tu też zalew, miejsce chętnie odwiedzane zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Za rzeką rozciąga się miasto.

     Szkoła posiada Kompleks Sportowy im. Jana Pawła II, w skład którego wchodzą pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, bieżnię lekkoatletyczną, boisko do piłki plażowej, korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne i odkryte baseny. Do szkoły prowadzą dwie bramy wjazdowe – od południa i północy. Teren szkoły jest ogrodzony, obsadzony jest drzewami. Obiekt całodobowo objęty jest ochroną. Szkoła zbudowana jest w kształcie podkowy – budynek główny (z 1936 roku) i dwa pawilony boczne, dobudowane w późniejszym okresie. Obecnie w jednym pawilonie znajduje się sala gimnastyczna wraz z zapleczem, pokojem nauczycieli wychowania fizycznego i salką do gimnastyki korekcyjnej. Znajduje się tu też biblioteka szkolna. W drugim pawilonie na parterze i na piętrze mieści się sześć sal lekcyjnych i gabinet pedagoga szkolnego. W budynku głównym w podziemiach jest kuchnia, stołówka, dwie szatnie i toalety. Parter i pierwsze piętro zajmują sale lekcyjne, świetlica, sekretariat i gabinet dyrektora. W szkole jest 19 sal lekcyjnych i dwie pracownie komputerowe. Od roku 2000 w budynku szkolnym przeprowadzana jest modernizacja. Szkoła ma wykonane nowe pokrycie dachowe i elewację. Uczniowie uczą się w wyremontowanych salach, dostosowanych do ich wieku i potrzeb. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem szerokiej gamy środków multimedialnych.

     W Publicznej Szkole Podstawowej uczą się dzieci od najmłodszych lat, gdyż od 2010 roku działają również oddziały przedszkolne dla dzieci o 2,5 roku życia.

 

     Mimo, że szkoła posiada już 80 –letnią historię, nadal prężnie się rozwija, jest miejscem gdzie kształtuje się młode pokolenie Mieszkańców Gminy Mogielnica. 

Skip to content