Powiatowy Konkurs Piosenki Rosyjskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogielnicy serdecznie zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Rosyjskiej. Konkurs odbędzie się 29 listopada o godzinie 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mogielnicy. Poniżej Regulamin Konkursu i Karta zgłoszeniowa.

Info: aleksandra.kocewiak@gmail.com

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin dotyczy I Powiatowego Konkursu Piosenki Rosyjskiej, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2 Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy, Przylesie 10a, 05-640 Mogielnica.
1.3 Koordynatorem konkursu jest mgr Aleksandra Jakubiak.
1.4 Misją konkursu jest popularyzacja piosenki rosyjskiej, prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych, zachęcanie młodzieży do nauki języka rosyjskiego.
1.5 Powiatowy Konkurs Piosenki Rosyjskiej odbędzie się w terminie: 29 listopada 2021r o godz. 10:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mogielnicy.

1.6 Koncert finałowy, rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 01 grudnia 2021r. o godz. 15:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mogielnicy.

1.7 Wszelkie informacje o Konkursie (włącznie z Regulaminami i Kartą zgłoszeniową) będą  zamieszczane na stronie www.facebook.com/groups/sashenka/

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych powiatu grójeckiego, zwanych dalej Uczestnikami.
2.2 Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.3 Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm)

3. ZASADY KONKURSU
3.1 Termin konkursu: 29 listopada 2021 r. godz. 10.00
3.2 Miejsce konkursu: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy.
3.3 Możliwe są występy indywidualne, duety, trio.
3.4 Uczestnicy prezentują jedną piosenkę w języku rosyjskim przy własnym akompaniamencie, osoby towarzyszącej lub płyty CD bez tekstu.
3.5 Piosenka musi być pochodzenia rosyjskiego (nie uwzględniamy coverów).
3.6 Aby zgłosić się do konkursu trzeba wypełnić formularz znajdujący się w załączniku <<Zgłoszenie>>.
3.7 Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać do dnia 31  października 2021 r. na e-mail koordynatora konkursu: aleksandra.kocewiak@gmail.com 
3.8 Kwalifikacja do konkursu składa się z kolejnych etapów:
1. Wysłanie zgłoszenia.
2. Otrzymanie informacji o przyjęciu Uczestnika do konkursu. Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie musi być potwierdzone przez organizatora nie później niż 20 dni przed konkursem, czyli do 07 listopada 2021 r.
3.9 Uczestnik dostarcza podkład muzyczny wykonywanego przez siebie utworu minimum na tydzień przed konkursem Koordynatorowi (do 22 listopada 2021 r.)

4. KRYTERIUM OCENY I PUNKTACJI PRZEZ JURORÓW
4.1 Jury powołane przez Organizatora ocenia wykonawców wg kryteriów:
poprawność językowa 1p – 10p
interpretacja utworu 1p – 10p
czystość i emisja głosu 1p – 10p
ogólny wyraz artystyczny 1p – 10p

  • Dodatkowa punktacja. Każdy uczestnik konkursu, otrzyma dodatkowe punkty za:
    Wybór piosenki nietypowej, rzadkiej, nieznanej (1p-5p);
    Wykorzystanie w swoim występie scenografii (1p-5p);
    Instrumentalny akompaniament: pianino, gitara lub inne instrumenty (1p-5p);

5. NAGRODY
5.1 Organizatorzy nagradzają I, II i III miejsca oraz wyróżnionych.
5.2 Każdy uczestnik otrzymuje dyplom.
5.3 Dodatkowo każdy z nagrodzonych otrzymuje drobne upominki zafundowane przez sponsora.

6. KONCERT FINALOWY
6.1 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Finałowego. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu, odbędzie się w terminie 01 grudnia 2021 r. godz. 15.00.
6.2 W przypadku nieobecności osób nagrodzonych lub wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, przysługuje im prawo do odebrania przyznanych nagród w ciągu 15 dni od ogłoszenia wyników w siedzibie Organizatora.
6.3 Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko, nazwa szkoły mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej szkoły nr 2 w Mogielnicy i na profilu Facebooka szkoły oraz w inny sposób (lokalna gazeta – Jabłonka, bądź Grójecka telewizja TV Mazowsze)

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.2 Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w załączniku Regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
7.3 Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
7.4 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator.
7.5 Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
7.6 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia udziału w konkursie.
7.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
7.8 Interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator.

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu

Wypełniając swój prawny obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy, Przylesie 10a, 05-640 Mogielnica.
2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „I Powiatowym Konkursie Piosenki Rosyjskiej” zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. A i art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, którym placówka powierza dane do realizacji celu określonego w pkt 3.
7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile będzie możliwe do zrealizowania) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Powiatowego Konkursu Piosenki Rosyjskiej

Imię kandydata: 
Nazwisko kandydata: 
Data urodzenia: 
Nr telefonu (opcjonalnie): 
Adres poczty elektronicznej: 
Nazwa szkoły: 
Adres szkoły: 
Tytuł wykonywanej piosenki 
Wykonawca/ nazwa zespołu wykonującego piosenkę 
Czas trwania piosenki 

A. Jakubiak

N. Skrzypczyńska

Skip to content