Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły

  

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

W Mogielnicy

Celem sprawdzania, analizowania i oceniania osiągnięć uczniów jest bieżące obserwowanie postępów, uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, pobudzanie rozwoju umysłowego uzdolnień i zainteresowań uczniów, uświadamianie uczniom braków w ich wiedzy, wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny oraz określanie stopnia opanowania przez uczniów materiału programowego przewidzianego na dany semestr (rok szkolny). Dz. U. MEN Nr.6, Poz.35.

 

 

 

System oceniania jest dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia i wkładu jego pracy. Za zgodą Rady Pedagogicznej w uzasadnionych przypadkach możliwe jest obniżenie kryteriów oceny. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny z danego przedmiotu, chociaż może być brane pod uwagę przy ocenianiu jego zaangażowania w zdobywanie wiedzy.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10. 06. 2015 r. (Dz. U. poz. 843) wydane na podstawie art. 44 zb ustawy.

2. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) zajęć religii, o których mowa w art. 64 ust. 1a ustawy.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli  danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 

Cele i zasady oceniania

 

§ 2

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania  własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

3. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

4. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują Dyrektorowi.

5. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy oddziałów przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom – podczas zebrania.

§ 3

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

§ 4

1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego i basenu na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Na podstawie oświadczenia rodziców o uczestniczeniu dziecka w treningach sportowych Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:

1) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,

2) zajęć komputerowych albo informatyki

 • uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Dyrektor, na wniosek rodziców po zasięgnięciu konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

5. Dyrektor, na wniosek rodziców uwzględniając specyficzne trudności edukacyjne dziecka, może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego w danym etapie edukacyjnym.

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 5

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 8 ust. 1, odbywa się w następujących formach:

1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;

3) kartkówki – sprawdziany pisemne trwające i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;

4) pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;

5) dyktanda;

6) ćwiczenia i zadania praktyczne;

7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;

8) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;

9) prace długoterminowe i prace projektowe;

10) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego i papierowego oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.

4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.

5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.

6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwie pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.

7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego i basenu – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

9. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.

10. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.

11. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika elektronicznego i papierowego i podaje uczniom do wiadomości:

1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;

2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.

12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na wniosek poprzez:

1) umożliwienie wglądu do pracy na terenie szkoły;

2) wypożyczenie pracy do domu, z obowiązkiem jej zwrotu w terminie ustalonym przez nauczyciela.

§ 6

1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.

2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.

3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.

4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela. 

5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.

6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.

7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:

1) jeden raz w ciągu semestru – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;

2) dwa razy w ciągu semestru – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.

3) Nie częściej niż dwa razy w okresie uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku zadania domowego. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych, kartkówek i dyktand.

 

Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne

 

§ 7

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne;

b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.

4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych, nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.

5. Uzasadniając ocenę zachowania, nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

§ 8

1. Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

2. Oceny bieżące ustala się w stopniach według skali:1-6. Oceny mogą zawierać plus lub minus.

3. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są według następujących kryteriów:

      1)  stopień celujący może otrzymać  uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania programowe nauczania przedmiotu w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje zadania nietypowe, wykraczające ponad program nauczania tej klasy,stopień celujący otrzymuje  uczeń, który  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

      2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych wymaganiami programowymi nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w zakresie pełnym;

3)stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wymagań określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie rozszerzonym, przekraczającym wymagania podstawowe oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym podstawowych wymagań programowych w danej klasie oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o podstawowym stopniu trudności;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wymagań koniecznych, ale te braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia koniecznej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;

·  przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia przy wykonywaniu zadań, wywiązywanie się z obowiązków, przygotowanie do lekcji, a także osiągnięcia w konkursach i zawodach na poziomie gminnym lub wojewódzkim.

 

7) Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5.

8) Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.

 

Klasyfikacja

 

§ 9

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

a) stosunek do wartości;

b) stosunek do obowiązków szkolnych;

c) kultura osobista.

 

2. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)   wzorowe;

2)   bardzo dobre;

3)   dobre;

4)   poprawne;

5)   nieodpowiednie;

6)   naganne.

3.  Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem 

     następujących kryteriów:

 1. kultura osobista:
  1. wobec kolegów,
  2. wobec nauczycieli,
  3. wobec innych dorosłych;
 2. godne zachowanie w szkole i poza nią;
 3. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 4. stosunek do obowiązków szkolnych:
  1. punktualność,
  2. systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji;
 5. postawa wobec wartości uznawanych przez Szkołę za priorytetowe:
  1. szacunek wobec innych,
  2. szacunek wobec postaw religijnych,
  3. wrażliwość na potrzeby innych,
  4. chęć niesienia pomocy,
  5. tolerancja,
  6. szacunek wobec rzeczy i pracy ludzkiej.
  7. działanie na rzecz społeczności.

1.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy rozważyć wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2.Wychowawca prowadzi rejestr uwag i spostrzeżeń o zachowaniu uczniów danego oddziału.

3.Wychowawca i nauczyciele  na bieżąco wpisują do dziennika elektronicznego uwagi i spostrzeżenia dotyczące nie przestrzegania przez ucznia regulaminu uczniowskiego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach.

§ 10

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez Dyrektora.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 11

1. W klasach I– III:

1) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu; w kl. III  stosuje się dodatkowo oceny w formie cyfrowej (od 1 do 6) z języka nowożytnego, religii, informatyki, i wychowania fizycznego w celu przygotowania uczniów do systemu oceniania stosowanego w klasach IV-VIII;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 12

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli oddziału.

2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora.

3. W terminie ustalonym przez Dyrektora nie później niż na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wpisują do dziennika elektronicznego ipapierowego przewidywane śródroczne i roczne oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wychowawcy wpisują przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania, jeśli one decydują o tym, że uczeń nie otrzyma świadectwa z wyróżnieniem.

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV-VI informują uczniów o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

 

§ 13

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (po zakończeniu semestru).

2. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku  śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin tego sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika elektronicznego i papierowego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

4. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.

§ 14

1.   Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

2.   Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

§ 15

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności musi przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Do egzaminu klasyfikacyjnego przystępuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczeń, który realizuje obowiązek szkolny w formie nauczania domowego.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

10. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 16 i § 17.

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 16

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo

– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.

7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17 ust. 10.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 17

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.

8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

10.  Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

§ 18

1. Uczeń klasy I– III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I– III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 19

1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 8 ust. 2, z zastrzeżeniem § 15 ust. 10.

2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 8 ust. 2.

 

§ 20

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne,  do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 21

1.   Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:

1)   wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu odpowiednio do dziennika elektronicznego;

2) wpisy do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, karty pracy, na testach i sprawdzianach mają charakter uzupełniający wobec wpisów w dzienniku elektronicznym;

 3) przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:

a)   ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,

b)   wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I-III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;

4) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 16 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

§ 22

 1. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i zapoznaniu się z wpisami uwag do dziennika elektronicznego i papierowego.
 2. W klasach I-III stosuje się ocenę opisową.
 3. W klasach IV-VI obowiązuje następująca skala ocen:
  1. wzorowe
  2. bardzo dobre
  3. dobre
  4. poprawne
  5. nieodpowiednie
  6. naganne
 4. Nauczyciel mający problemy z zachowaniem ucznia powinien jak najszybciej skontaktować się z wychowawcą oraz dokonać wpisu do dzienniczka lub Zeszytu Obserwacji Wychowawczych.
 5. W przypadku nie informowania rodziców (udokumentowanego stosownym wpisem w dzienniku elektronicznym i papierowym) o kłopotach z zachowaniem ucznia wychowawca nie może obniżyć oceny ze sprawowania poniżej oceny dobrej.
 6. Na tydzień przed Radą Klasyfikacyjną wychowawca powinien wystawić uczniom oceny z zachowania, korzystając z opinii nauczycieli. W przypadku przewidywanych ocen: poprawna, nieodpowiednia, naganna i dobra ( w razie utraty szansy na świadectwo z wyróżnieniem) wychowawca powinien poinformować o ocenie rodziców poprzez wpis w dzienniczku nie później niż na miesiąc (4 tygodnie) przed zakończeniem semestru/ roku szkolnego.
 7. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego w ostatnim miesiącu semestru/ roku szkolnego ocena z zachowania może być zmieniona o czym niezwłocznie zostanie poinformowany uczeń i jego rodzice.
 8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do trybu wystawienia oceny z zachowania w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 9. W ocenie z zachowania uwzględniane są następujące kategorie:
  1. Stosunek do obowiązków szkolnych
  2. Kultura osobista
  3. Postawa wobec wartości uznawanych przez Szkołę za priorytetowe
  4. Działania na rzecz Społeczności

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I-III


1.W ocenie opisowej wychowawca określa zachowanie ucznia jako

wzorowe, jeśli on spełnia następujące kryteria:

     ·jest koleżeński i pracowity;

     ·jest zawsze przygotowany do zajęć;

     ·systematycznie odrabia zadania domowe;

     ·bardzo chętnie wykonuje zadania na lekcji;

     ·jest aktywny na zajęciach;

     ·chętnie podejmuje i sam organizuje działania w zespole klasowym;

     ·szanuje kolegów i lubi pomagać innym;

     ·szanuje osoby z najbliższego otoczenia;

     ·odznacza się dużą kulturą osobistą i jego zachowanie jest wzorem dla  innych uczniów;

 

     ·wkłada wysiłek w wykonane prace, które są estetyczne i dokładne;

     ·cechuje go duża odpowiedzialność, punktualność i zdyscyplinowanie;

     ·bierze udział w konkursach i zawodach sportowych.

 

2.W ocenie opisowej wychowawca określa zachowanie ucznia jako

właściwe, jeśli on spełnia następujące kryteria:

     ·potrafi współdziałać w grupie;

     ·jest zgodny i szanuje kolegów;

     ·kulturalnie zwraca się do kolegów i osób dorosłych.

     ·zachowuje się kulturalnie w szkole i na wycieczkach;

     ·jest grzeczny i uprzejmy;

     ·wkłada wysiłek w wykonywaną pracę;

     ·utrzymuje porządek w miejscu pracy;

     ·czasami zapomina o odrobieniu zadania domowego;

     ·jest punktualny.

 

3.W ocenie opisowej wychowawca określa zachowanie ucznia jako

niezadowalające, jeśli on spełnia następujące kryteria:

     ·niechętnie podejmuje działania w grupie;

     ·jest niekoleżeński, konfliktowy i agresywny;

     ·jest niezdyscyplinowany;

     ·niechętnie podejmuje się wykonania poleconych prac;

     ·nie utrzymuje porządku w miejscu pracy;

     ·jest niepunktualny;

     ·nie wykonuje poleceń nauczyciela;

     ·często zapomina o odrabianiu zadań domowych;

 

KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII

 

ZACHOWANIE WZOROWE 

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
 • bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • pilnie uważa na lekcjach,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
 • nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
 • ma nie więcej niż jedną uwagę w zeszycie uwag i pochwał,
 • ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze,
 •  bez zastrzeżeń przestrzega Regulaminu Zespołu Szkół nr 1 i nie łamie zapisów innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

 

Kultura osobista:

 • nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
 • jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
 • wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
 • zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, chętnie pomaga innym,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,
 • sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
 • w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia 
  i je eliminuje,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom.


 ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań 
  na prośbę nauczyciela,
 • angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • pilnie uważa na lekcjach,
 • ma nie więcej niż jedną godzinę nieusprawiedliwioną,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
 • może mieć nie więcej niż cztery spóźnienia w semestrze,
 • może mieć nie więcej niż trzy uwagi w zeszycie uwag,

 

Kultura osobista:

· nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,

· jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,

· zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,

· nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,

· dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
 • bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.
 • angażuje się w życie klasy,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

· zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,

· nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,

· właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,

· zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

· po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,

· respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

· nie ulega nałogom.


ZACHOWANIE DOBRE


Stosunek do obowiązków szkolnych:

· osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,

· jest przygotowany do lekcji,

· podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,

· uważa na lekcjach,

· wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,

· ma  nie więcej niż pięć godzin nieusprawiedliwionych,

· może mieć cztery do sześciu uwag w zeszycie uwag,

· może pięciokrotnie w semestrze spóźnić się na lekcje,

 

Kultura osobista:

· zachowuje się odpowiednio do sytuacji,

· nie używa wulgarnych słów,

· stosuje zwroty grzecznościowe,

· nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,

· dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

· respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

· zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),

· wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

· angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,

· dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,

· dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,

· nie przejawia agresji słownej i fizycznej.

· szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

· dba o honor i tradycje szkoły.

 

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

· jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,

· systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania 
i uzdolnienia,

· stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,

· nie ulega nałogom.


ZACHOWANIE POPRAWNE 

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

· uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,

· motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,

· wykonuje polecenia nauczyciela,

· zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, itp.),

· pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,

· posiada od siedmiu do dziewięciu uwag w zeszycie uwag i pochwał,

· ma nie więcej niż osiem godzin nieusprawiedliwionych,

· może mieć maksymalnie osiem spóźnień w semestrze,

.

Kultura osobista:

· wykazuje elementarną kulturę osobistą,

· nie używa wulgaryzmów,

· czasami nie zmienia obuwia,

· dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.

Zachowania społeczne:

· nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,

· dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,

· szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

· sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,

· wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.

 

Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:

· jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,

· uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,

· nie ulega nałogom.


ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

· uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,

· nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany

Skip to content