Regulamin nauczania zdalnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. 

I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

 

Wprowadzenie

 

Zdalne nauczanie w kontekście ochrony danych osobowych wymaga zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które uczestniczą w zdalnym nauczaniu i informacjom, które ich dotyczą. Chodzi tu zarówno o dane osobowe uczniów, jak i nauczycieli, a także i innych pracowników szkoły i przedszkola. Bezpieczeństwo o którym tu mowa dotyczy zarówno aspektów prawnych, w tym zwłaszcza z obszaru dóbr osobistych, w tym prywatności osób fizycznych czy szerokiego zakresu informacji na ich temat, jakie mogą być pozyskane czy też użyte w nowym dla sektora oświaty kontekście, jakim jest zdalne nauczanie, jak i zagadnienia zabezpieczeń technicznych tak, aby zapewnić integralność, poufność, dostępność danych. To wszystko przekłada się na realizację podstawowych zadań placówek oświatowych realizowanych w formie niestacjonarnej – zwykle on-line – na wcześniej niespotykaną skalę.

 

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa 

i obowiązki Pracodawcy, Pracowników, Uczniów oraz ich Rodziców w związku 

z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. w PSP nr 2 im. 

I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Praca zdalna – wykonywanie na polecenie pracodawcy, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

Pracownik – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub przez mianowanie (pracownicy pedagogiczni), pracownika niepedagogicznego – pracowników administracji.

Pracodawca – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły.

Ustawa – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374), Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tj. Dz. U. 2019, poz. 2215).

Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Nauczanie zdalne – kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, 

Środki komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć wszelkie środki umożliwiające komunikowanie się na odległość, w tym programy komercyjne.

Kodeks pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. 2019, poz. 1040 z późniejszymi zmianami).

 

Warunki dopuszczalności pracy zdalnej

 

Praca zdalna może zostać zlecona przez pracodawcę w każdym czasie, gdy wymagają tego interesy stron stosunku pracy oraz wobec pracowników, których charakter pracy i zajmowane stanowisko pozwalają na wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej.

Zlecenie pracy zdalnej może nastąpić na piśmie przesłanym drogą elektroniczną lub telefonicznie w sytuacjach wyjątkowych. 

Pracownik, któremu ma zostać zlecona praca zdalna jest zapoznawany z niniejszym Regulaminem. 

Praca zdalna nie stanowi pracy wykonywanej w formie telepracy, o której mowa w Kodeksie pracy.

 

 

 

 

 

 

 

Zlecanie pracy zdalnej

 

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, co najmniej na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem pracy w tejże formie. 

Niedochowanie terminu, o którym mowa w punkcie 1 jest dopuszczalne 

w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu ludzkiemu oraz mieniu 

w ogromnych rozmiarach. 

Pracodawca w poleceniu pracy zdalnej określa okres obowiązywania zmiany miejsca pracy oraz samo miejsce. 

Polecenie pracy w formie pracy zdalnej może zostać w każdym momencie cofnięte, skrócone lub wydłużone przez pracodawcę.

Pracodawca w ramach zleconej pracy zdalnej określa sposób przekazywania poleceń służbowych, form potwierdzania wykonania pracy oraz godzin pracy. 

 

Prawa i obowiązki Pracownika

 

Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z Pracodawcą. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Pracodawcą oraz zakresem obowiązków.

Ponadto Pracownik zobowiązuje się do: 

a) pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych Pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 

b) bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy Pracodawcy, 

c) potwierdzania obecności w pracy

3. Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Pracodawcy. Pracownik niezwłocznie zgłasza Pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie. 

4. Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  

5. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego oraz posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi oraz zniszczeniem. 

6. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki Ochrony Danych Osobowych przyjętej 

u Pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi. 

7. Pracownik jest zobowiązany do pozostawania w stałym kontakcie z bezpośrednim przełożonym za pośrednictwem środków łączności ustalonych przez strony. 

8.  Pracownik nie może opuszczać ustalonego w poleceniu pracy zdalnej miejsca pracy w godzinach świadczenia pracy. 

9. Pracownik zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonego sprzętu pracodawcy, o ile taki został przekazany, tylko do celów służbowych. 

10.  Przekazanie sprzętu służbowego powinno nastąpić na podstawie osobnej umowy cywilnoprawnej, w ramach powierzenia mienia.

 

Prawa i obowiązki pracodawcy

 

Pracodawca zobowiązuje się do przekazywania Pracownikowi zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający Pracownikowi pracę zdalną.

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od Pracownika informacji o jej wynikach.

Pracodawca ma prawo zgłaszać wychowawcom i opiekunom niewłaściwe korzystanie z konta Użytkownika, usuwać dane, które są niezgodne z tym regulaminem.

Pracodawca ma obowiązek informować Użytkowników o możliwych problemach związanych z działaniem usługi, udzielać pomocy Użytkownikom w sprawach związanych z korzystaniem z konta.

 

Zasady nauczania zdalnego oraz warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 

Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem platformy/ aplikacji Microsoft Teams.

Korzystając z w/w platformy należy zachować zasady bezpieczeństwa, a w szczególności nie udostępniać haseł, loginów i danych innym osobom oraz nie korzystać z materiałów pochodzących z niebezpiecznych źródeł.

Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku nauki przez uczniów (obecność na zajęciach zdalnych). W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.

Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach zdalnych odnotowując obecność/nieobecność w dzienniku.

Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły.

Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.

Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się na bieżąco zgodnie z postanowieniami Statutu szkoły.

Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

Jeżeli uczeń nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.

Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.

Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące zgodnie ze Statutem szkoły.

Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

Uczniowie, rodzice/ opiekunowie prawni są na bieżąco informowani o postępach w nauce, a także o uzyskanych przez ucznia ocenach na konsultacjach oraz zebraniach rodziców. Zebrania rodziców mogą odbywać się z zastosowaniem metod i technik komunikowania się na odległość. 

Egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy poprawkowe, oraz sprawdziany wiedzy 

i umiejętności przeprowadzane są zgodnie z postanowieniami Statutu szkoły oraz w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia lub uczniem pełnoletnim. W/w egzaminy w okresie nauki zdalnej są przeprowadzane przy użyciu technik i metod komunikacji na odległość. 

W przypadku braku regulacji zastosowanie mają przepisy Statutu szkoły.

 

Organizacja lekcji na platformie

Lekcje online odbywają się wg aktualnego planu lekcji i trwają ok. 30 min. Reszta czasu w ramach 45 minut lekcji przeznaczona jest na samodzielną naukę lub wykonanie zadań zleconych przez nauczycieli.

Za organizację lekcji online odpowiada nauczyciel danego przedmiotu.

W czasie trwania lekcji online uczniowie włączają kamerki, mikrofony na prośbę nauczyciela prowadzącego lekcję.

Podczas trwania lekcji online wpisy dokonywane przez uczniów mogą dotyczyć tylko tematu lekcji.

Podczas trwania lekcji online uczeń nie może umieszczać nieodpowiednich, wulgarnych, niekulturalnych i obrażających w jakikolwiek sposób osoby, różnorodne postacie, zwierzęta, itp. 

Zabrania się uczniom podczas trwania lekcji online zmiany swojego zdjęcia profilowego i wstawiania różnorodnych obrazów m.in. takich jak: avatary, darmowe wektory, zdjęcia stockowych i plików PSD.

Zabrania się umieszczania komentarzy i wpisów oraz podejmowania innych działań, które mogą zakłócać przebieg lekcji.

Zabrania się nagrywania wizerunku osób biorących udział w lekcji, rozpowszechniania go i udostępniania osobom trzecim.

Zabrania się udostępniania i rozpowszechniania plików, zdjęć, nagrań i innych materiałów wykorzystywanych w czasie lekcji osobom trzecim.

Zabrania się przebywania osobom trzecim w pomieszczeniu, w którym w czasie trwania lekcji online przebywa uczeń.

 

Uczeń przystępujący do lekcji ma obowiązek przygotować zeszyt, podręcznik, ćwiczenia do danego przedmiotu, przybory potrzebne do lekcji oraz słuchawki lub głośniki.

Nauczyciel przedmiotu może wprowadzić do regulaminu dodatkowe ustalenia.

Powyższe wynika z obowiązujących przepisów RODO oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a złamanie regulaminu w kwestii udostępniania wizerunku i nagrań grozi odpowiedzialnością karną i cywilną.

 

Organizacja pracy zdalnej

 

Pracownicy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły powinni przeanalizować, jakie realne możliwości komunikowania się z nimi mają uczniowie lub rodzice, uwzględniając czy zaproponowane przez nich rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo komunikacji. 

Pracownicy nie mogą samodzielnie decydować o korzystaniu z konkretnych rozwiązań. Przyjęcie rozwiązania dotyczącego nauki zdalnej powinno się odbywać w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

Na ogólnie dostępnych portalach lub stronach internetowych pracownik może jedynie publikować materiały edukacyjne, natomiast nie może przetwarzać danych osobowych uczniów lub rodziców. 

Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez pracownika z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Pracownik prowadzi taką korespondencję wyłącznie ze służbowych kont platformy TEAMS. 

Pracownik powinien wykorzystywać w zdalnym prowadzeniu zajęć te platformy edukacyjne lub narzędzia do e-learningu, które zostały wdrożone w szkole. Został on zobowiązany, by przestrzegać przyjętych przez szkołę instrukcji i procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz musi zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa przy zdalnym łączeniu się z taką platformą ze swojego urządzenia w domu. 

Tworząc konta dla nauczycieli, uczniów na platformach wykorzystywanych do prowadzenia lekcji online szkoła kieruje się zasadą minimalizacji danych wynikającą z rozporządzenia ochronie danych osobowych, zakładając konto dla nauczycieli zgodnie ze wzorem: imienazwisko@domenaszkoly.pl, dla uczniów imienazwiskoucznia@domenaszkoly.pl. 

 Hasło logowania do konta dla uczniów, którzy nie ukończyli 13 roku życia zostanie przekazane rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez telefon. 

Pracownik logujący się na platformie używanej do zdalnego nauczania, zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi regulaminami dostawców tych oprogramowań i ich przestrzegania. 

Pracownik zobowiązany jest do zorganizowania pracy tak, aby osoby postronne nie miały dostępu do dokumentów zawierających dane osobowe. 

Odchodząc od komputera pracownik zobowiązany jest do blokowania dostępu do urządzenia, na którym pracuje (wygaszacz ekranu z hasłem, wylogowanie użytkownika). W przypadku utraty urządzenia do pracy należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły. 

 Zobowiązuje się pracowników do bezpiecznego zarchiwizowania danych (np. sprawdzone prace uczniów) w sposób uniemożliwiający dostęp niepowołanym osobom (w tym również domownikom) oraz poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed zniszczeniem i utratą. 

Szkoła wybierając do współpracy dostawcę usług narzędzi do prowadzenia lekcji online, który będzie przetwarzał dane w imieniu Administratora powierza je jedynie takim podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Z takimi podmiotami zostanie zawarta umowa powierzenia. 

 Korzystając z platformy e-learningowej szkoła nie podpisuje umowy powierzenia w formie pisemnej. Administrator zobowiązany jest zapoznać się z ogólnymi warunkami dotyczącymi ochrony danych.

 

Ochrona danych osobowych

 

Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) –„zwanej dalej: RODO” oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Usług jest PSP nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych izabela_muranowicz@wp.pl.

Odbiorcą i odrębnym administratorem danych dziecka będzie firma Microsoft będąca właścicielem platformy. Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie danych i prywatności oraz zabezpieczeniach systemu można uzyskać pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/security

Dane przetwarzane w ramach utrzymania Usługi to imię, nazwisko rocznik oraz nazwa oddziału klasowego. Dane są przetwarzane w celu realizacji przez PSP nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy nauczania zdalnego poprzez usługi Microsoft Office 365 dla Edukacji – licencja A1?. Usługa będzie wykorzystywana do kontaktu z Użytkownikami w celu przekazywania informacji związanych z działalnością PSP nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy, szczególnie w okresie prowadzenia nauczania zdalnego w tym w celu prowadzenia lekcji online.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit e RODO) – art. 35 Prawo oświatowe oraz § 1 ust 2 ROZPORZĄDZENIA MEN  z dnia 23 października 2020r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z przetwarzaniem Użytkownikowi przysługuje prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, szczególnie po zakończeniu nauczania zdalnego,

– Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

– Dane nie będą przetwarzane przez PSP nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy w sposób zautomatyzowany.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania i ogłoszenia.

PSP nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili bez podania przyczyny.

W przypadku reklamacji PSP nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia.

O zmianach Użytkownicy/Opiekunowie zostaną poinformowani przez stronę internetową szkoły.

Kwestie sporne nieobjęte przepisami niniejszego Regulaminu rozstrzyga PSP nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy lub osoba przez niego upoważniona.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Statutu szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zarządzenia.

 

Skip to content